ייעוץ עסקי, בקרה וניהול סיכונים

בנקאות

מאז ומתמיד נחשב מגזר הבנקאות למוטה רגולציה. השתת רגולציה הינה כורח המציאות לנוכח העובדה כי הפעילויות ותחום העיסוק במגזר זה חשופים, אינהרנטית, לסיכונים ברמה גבוהה.

מגזר הבנקאות פועל בסביבה דינאמית מאוד וחשוף לשינויים ותמורות בעלות השלכות גבוהות.

המשבר העולמי שפקד את הענף בעבר מחד ואירועי מעילה והונאה שונים שנחשפו בשנים האחרונות  אף הגבירו את הצורך בעיגון, טיוב ושיפור מעמדם של מנגנוני בקרה, לרבות: קביעת גופי בקרה בארגון, כלי בקרה, תהליכי אכיפה וכו'.

לנוכח העובדה כי כשלים בפעילות בנקאית עלולים לגרום לנזקים משמעותיים מאוד, אם ברמה המקרו-כלכלית ואם ברמה הלקוח הבודד, הרגולטורים (בארץ ובעולם) מצאו לנכון להסדיר את הפעילות במגזר הבנקאות במערכת חוקים והנחיות, קיום בקרות תדירות ואכיפתן הנאותה.

בנק ישראל מפרסם ומעדכן באופן שוטף את החקיקה וההוראות השונות החלות על התאגידים הבנקאיים בארץ ומבצע פיקוח צמוד על פעילות התאגידים הבנקאיים באמצעות המפקח על הבנקים.

החקיקה וההוראות מקיפות את כל תחומי הפעילות בהם עוסקים התאגידים הבנקאיים, תוך אימוץ תמורות מהרגולציה הבינלאומית בענף, בהתאמות הנדרשות. במסגרת זו מפרסם בנק ישראל את הוראות ניהול בנקאי תקין (נ.ב.ת) של המפקח על הבנקים, חוזרים ומכתבים, המתייחסות לתחומים הרלוונטיים בפעילות התאגידים הבנקאיים, כשהמרכזיים בהם:

 • מדידה והלימות הון  - הון פיקוחי, יחסי מינוף וכיסוי נזילות ועד.
 • ניהול ובקרה - דירקטוריון והנהלה, דוחות כספיים, קצין ציות ועוד.
 • אשראי והשקעות - יחס הון מזערי, עסקות עם אנשים קשורים, קבוצות לווים, הפרשה לחובות מסופקים וטיפול בחובות בעייתיים, בקרת אשראי, פעילות בשוק ההון ועוד.
 • סיכונים פיננסיים - חלוקת דיבידנד, עסקות עתידיות, פעילות בשוק המעו"ף, ניהול סיכונים ועוד.
 • סיכוני ניהול - מעילות והונאות, ניהול טכנולוגיית המידע, ביטוח בנקאי, רוטציה וחופשה רציפה ועוד.
 • סוגיות שבין הבנק ללקוח - שירותים תפעוליים, ניהול חשבונות, עמלות, דיוור ועוד.
 • ניהול חשבונות לקוחות.
 • הלוואות.
 • ניירות ערך
 • כרטיסי אשראי.

בנק ישראל נותן דגש רב לבדיקת נאותות גופי הבקרה והפיקוח השונים המחויבים לפעול בכלל התאגידים הבנקאיים, ובהם: מבקר פנימי, מנהל סיכונים ובקר סיכונים, קצין ציות, ממונה על איסור הלבנת הון, בקר אשראי.

 

צוות משרדנו צבר ניסיון רב בענף הבנקאי בתחומים הבאים: 

 • ביקורת פנימית במגוון רחב המקיף את כלל תחומי הפעילות / יחידות הבנק השונות, לרבות: השקעות, אשראי, פעילות חדרי עסקות, פעילות קציני הציות, ממונה אה"ה, היחידות המשפטיות, פעילות סניפי הבנק, פעילות יחידות המטה השונות ובכלל זה יחידות תפעוליות, בדיקת מדיניות ויישום נהלים, תגמול ושכר ומאשא"נ.
 • בדיקות ייעודיות לבחינת עמידת התאגיד הבנקאי בדרישות חוק ותקנות.
 • ביקורת מערכות מידע, כולל: מדיניות, אופן ניהול המשתמשים, תהליכי פיתוח תוכנה וניהול שינויים, טיפול בתקלות, גיבויים, היערכות לשעת חירום ובדיקות אנליטיות מתקדמות.
 • ביקורת אבטחת מידע, כולל: בדיקת מדיניות אבטחת מידע, אבטחת אפליקציות, מערכות הפעלה, הרשת הפנימית ובסיסי נתונים, אבטחה פיזית, תקשורת נתונים ועוד.
 • ביצוע סקרים: סקרי סיכונים תפעוליים לרבות סקרי מעילות והונאות, סקרי ציות. מיפוי, כתיבה ועדכון נהלים.
 • ליווי וביצוע סקירות בלתי תלויות בנושא ה- ICAAP.

 

לשותף האחראי על מגזר הבנקאות ניסיון של כ- 20 שנים בביקורת פנימית וניהול ובקרת סיכונים וכן צוות מיומן ומנוסה במגזר זה, המבצע פרוייקטים שונים ומגוונים (ביקורת, סקרים וכו') בתאגידים בנקאיים.

למשרדנו

עובדי המשרד, בראשותו של שותף אחראי לתחום הבנקאות, בעלי ניסיון רב שנרכש במסגרת ביצוע ביקורת שונות בתאגידים בנקאיים במגוון נושאים, וכן היכרות מעמיקה בכל הקשור לרגולציה רלבנטי וכן הכשרות פורמאליות רלבנטיות ייעודיות.

 

המשרד מבצע לא אחת בדיקות תוך שימוש בכלים ייעודיים לניתוח נתונים ( (ACL.

 

יצירת קשר